Kalendersortiment umfasst 3-Monats-Wandkalender
, 4-Monats-Wandkalender, 5-Monats-Wandkalender, Wandplaner, Buchkalender, Tischkalender, Bildkalender (inkl. Erotikkalender), Taschenkalender